Kascommissie

De kascommissie is anders dan andere commissies bij VINTRES en heeft een formele functie binnen de vereniging. Tot taak heeft de kascommissie om de rekening en verantwoording van het bestuur te onderzoeken en de boeken te controleren.

De kascommissie brengt hierover minimaal twee maal per jaar verslag uit aan de algemene leden vergadering. Voorts geeft de commissie advies aan de algemene ledenvergadering omtrent de decharge van de penningmeester.

De Kascommissie 2018-2019:

Jurjen van der Wiel

Linde de Barbanson